Onze weg naar een energieleverende woning (3)

 Blog door familie Scholten. 02 januari 2019

Ondanks een gedegen voorbereiding en het feit dat wij heel blij zijn met het uiteindelijke resultaat van de verduurzaming van onze woning, zijn er toch wel enkele zaken die wij middels dit blog willen delen. Spraakverwarringen, de onbetrouwbare overheid, verschil van inzicht, fouten in handleidingen, te weinig kennis bij de fabrikant en installateur, hebben gezorgd voor de nodige hoofdbrekers en zorgen. Wij hopen dat aankomend “verduurzamers” met deze ervaringen hun voordeel kunnen doen.

Spraakverwarringen.

Tijdens het gehele proces hebben wij ervaren dat het heel belangrijk is om alle gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen, onduidelijkheden (soms tot vervelens toe) bespreekbaar te maken en vooral niemand op zijn blauwe ogen te vertrouwen.Het is moeilijk te verteren als blijkt dat gedane zaken geen keer nemen. Vaak blijkt dat aanpassingen achteraf duur uitpakken en meestal voor rekening komen van de klant.

De installateur had een dakplan gemaakt. Hiermee werd inzichtelijk gemaakt waar de oude (12) en nieuwe (17) zonnepanelen en de zonnecollectoren (3) zouden worden geplaatst op het dak. Wij hadden gekozen voor panelen en collectoren van dezelfde afmeting. Dit betekende dat er 3 horizontale rijen panelen met aan de einde van elke rij een collector. Voor de duidelijkheid, dit betekende dat de drie collectoren onder elkaar zouden worden geplaatst. Op de dag van plaatsen stelden de monteurs dat de installateur iets had afgesproken wat niet mogelijk was. Aangezien de aansluiting van de collectoren aan de bovenzijde zat zou er een brede naad nodig zijn tussen de collectoren om deze te kunnen aansluiten op elkaar. Dat betekende dan dat ook tussen de 3 rijen zonnepanelen een brede naad zou moeten zitten omdat het anders geen gezicht zou zijn. Omdat 4 monteurs ruim een uur aan het bakkeleien waren hoe nu verder te gaan, heb ik de beslissing genomen om de 3 collectoren aan het einde van de bovenste rij panelen te plaatsen (naast elkaar dus). Vervolgens bleek het installeren van de collectoren naast de panelen ook niet zo eenvoudig was als voorgesteld door de installateur. Omdat de collectoren dikker zijn dan de panelen moeten beiden worden geplaatst met specifiek bevestigingsmateriaal. Na weer een paar uur praten en passen werd er eindelijk begonnen met het installeren. Vooral het uitlijnen van de collectoren met de panelen heeft heel veel tijd gekost. Dit kwam voornamelijk doordat het bevestigingsmateriaal van de collectoren totaal niet paste bij dat van de panelen. Wel vreemd dat je, als zonneboiler fabrikant, collectoren levert met dezelfde afmetingen als de panelen, maar dan blijkbaar niet nadenk hoe je die dan samen moet plaatsen!

Onbetrouwbare overheid.

Dat de overheid tijdens het spel de regels verandert, is inmiddels een bekent gegeven. Ook bij ons was dat het geval. Een paar weken voordat de installateur zou beginnen met de installatie werd ik door hem gebeld met de mededeling dat de subsidieregeling voor warmtepompen en zonneboilers was gewijzigd. Dit zou voor ons betekenen dat wij ongeveer €1400,00 subsidie minder zouden krijgen. Dit was wel even slikken. Gelukkig bleek later dat er in de kleine lettertjes stond dat als je kon bewijzen dat er voor de ingangsdatum van deze regeling er al een installatie-overeenkomst was getekend, dat dan de oude regeling nog van toepassing zou zijn. Gelukkig voor ons dus, in dit geval.

Een ander probleem is de saldering van opgewekte en terug geleverde stroom met de opgenomen stroom. Zoals het er nu naar uitziet, wordt de huidige regeling in 2020 vervangen voor een “teruglever-subsidie”. Ik denk dat de huidige relatieve eenvoudige regeling wordt vervangen door een slechtere en veel ingewikkeldere regeling. Maar omdat de huidige regeling financieel nadelig is voor de overheid moet er dus iets veranderd worden in het nadeel van de consument.

Verschil van inzicht.

Ik had gekozen voor een lucht/water warmtepomp van het type TowerSolar. Dit betekent dat er een boiler met daarin 2 spiralen wordt toegepast. Op advies van de installateur is ervoor gekozen om een extra boiler toe te passen. Hiermee zou er voldoende warm tapwater voorradig zijn. Op eigen inititief heeft de installateur toen bepaald dat een Tower warmtepomp voldoende was. Pas nadat ik de offerte had geaccepteerd werd mij duidelijk dat ik een type 9.0 T-S in plaats van 9.0 TS-S zou krijgen. Dit betekende dat er maar 1 spiraal in de warmtepomp boiler zat. Na veel heen en weer gepraat ben ik uiteindelijk akkoord gegaan, mede om tijdverlies te voorkomen. Hiermee heb ik naar mijn mening wel ingeleverd op de mogelijkheid om met beide boilers te verwarmen met gratis zonnewarmte.

Fouten in de handleiding.

Dit is een grote bron van ergernis gebleken. Het gaat nu te ver om hier uitgebreid op in te gaan, maar het is schokkend om te constateren dat er grote tekortkomingen staan in de handleidingen voor installateurs en gebruikers. Voor beiden zal ik een voorbeeld geven.

Installateur.

Voor mijn warmtepomp zijn 2 buiten units beschikbaar. Voor elke unit is een specifieke vorst beveiliging van toepassing. Volgens de handleiding moest er voor mijn systeem een externe beveiliging worden aangelegd. Na ingebruikname van het systeem bleek dat er regelmatig sprake was van kortsluiting, waarbij alle (krachtstroom) automaten in de meterkast eruit klapten. De installateur heeft van alles geprobeerd, inclusief het vervangen van de automaten, maar kwam er niet uit. Ook de monteur van de fabrikant kwam er aanvankelijk niet uit. Pas toen hij de tijdstippen waarop de klachten ontstonden had onderzocht bleek dat op al die momenten de buitentemperatuur rond de temperatuur was geweest waarop de vorst-beveiliging in werking zou moeten treden. Na contact te hebben opgenomen met zijn collega’s werdt geconstateerd dat er voor mijn systeem helemaal geen externe vorst-beveiliging nodig was omdat die al in de binnen-unit zat. Conclusie, als beide beveiligingen in werking traden, dan ontstond er een kortsluiting waardoor het hele systeem uit viel. 

Gebruiker.

In de handleiding staat dat de warmtepomp is uitgerust met een smart grid aansluiting. Dit betekent o.a. dat zonnepanelen rechtstreeks kunnen worden aangesloten op de warmtepomp. Als er sprake zou zijn van een stroomstoring, zou de warmtepomp op de opgewekte spanning van de zonnepanelen kunnen blijven werken. Dit is natuurlijk mooi, maar in Nederland is dit verboden! De omvormers van zonnepanelen moeten zodanig worden aangesloten dat als er sprake is van een stroomstoring de omvormer wordt uitgeschakeld en dus geen spanning meer kan leveren aan het (locale) net. Inmiddels is de handleiding aangepast.

Ik heb voor beide voorbeelden contact gehad met de fabrikant. Als excuus werd aangevoerd dat het type warmtepomp al jaren in gebruik is in Zweden, maar voor de Nederlandse markt nieuw is. Omdat de invoering onder tijdsdruk plaats heeft gevonden is er voor gekozen om de handleiding “een op een” te vertalen. Blijkbaar zijn hierbij fouten gemaakt. Omdat de technische kennis bij de fabrikant en de door hen erkende installateurs nog niet optimaal is, kan het voorkomen dat fouten in de handleiding niet tijdig zijn onderkent. En daar moeten wij het dan maar mee doen en hopen dat de gevolgen binnen de perken blijven.

Gebrek aan kennis bij de installateur.

Op de site van de fabrikant staat dat hun warmtepompen alleen mogen worden geïnstalleerd door door hen geselecteerde installateurs. Zoals al eerder gesteld bleek dat de technische kennis bij de installateur niet optimaal was. Veelvuldig werd er een hulplijn ingeroepen en uren lang stond men gebogen over de handleiding. Voor mij als kritische consument kwam dit niet goed over. Ik had toch niet voor niets gekozen voor een ervaren installateur? Wij mochten daarvoor echter wel de rekening betalen.

In een volgend blog beschrijven wij de ervaringen in het eerste jaar.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud